Travel Agencies of Turkmenistan for Visa Support

STE “ASHGABATSIYAKHAT”

744013, Turkmenistan, Ashgabat, Garashsyzlyk str., 76

+(99312) 21-05-56/57/58, 21-06-35, 21-32-47

+(99312) 21-05-61, 21-06-40

www.ashgabat-tours.com

Hotel “SIYAKHAT”

744000, Turkmenistan, Ashgabat, Gorogly str. 139/1

+(993 12)34 42 19, 34 47 01, 34 47 47

+(993 12) 34 31 15

www.siyahat.com

STE “DASHOGUZSIYAKHAT”

746300, Turkmenistan, Dashoguz, Azatlyk str., 88

+(993 322) 2 13 42

+(993 12) 2 13 40/22

www.dashoguzsiyakhat.gov.tm

STE “LEBAPSIYAKHAT”

744013, Turkmenistan, Turkmenabat, Bitarap Turkmenistan str., 106

+(993422) 1-76-92/93/94

+(993422) 1-76-93

department@lebaptravel.com

STE “BALKANSYAKHAT”

745100, Turkmenistan, Balkanabat, Hotel “Nebitchi”, blok 198

+(993222) 7-70-31 (36)

+(993222) 7-70-34 (36)

www.balkansyyakhat.com

STE “MARYSIYAKHAT”

Turkmenistan, Mary, Niyazov ave., 42

+(993 522) 4-50-36, 4-50-40, 4-57-87

+(993 522) 4-43-74, 4-41-22

www.marysyyahat.com

STE “AHALSIYAKHAT”

744000, Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan str., 201

+(99312) 95 75 00, 39 25 40

+(99312) 95-75-02

www.ahalsiyakhat.com

“SAADA” Tourism Company

744000, Turkmenistan, Ashgabat, Magtymguly str., 117/17

+(99312) 93-51-01, 93-51-21

+(99312) 93-51-01, 93-51-21

www.saada-tour.com

“NURANA-AY”

Tourism Company 744000, Turkmenistan, Ashgabat 1972 (Ataturk) street, 80

+(99312) 46-82-04

+(99312) 46-82-01

www.nuranaay.tm

“DN TOURS”

Tourism Company 744005, Turkmenistan, Ashgabat, Magtymguly str., 50

+(99312) 27-04-39, 27-04-20, 27-06-21

+(99312) 27-04-39, 27-04-20, 27-06-21

www.dntours.com

“ATLAZ” TOURISM COMPANY

744000, Turkmenistan, Ashgabat, Seyitnazar Seydi str., 19/1

+(99312) 92-01-67, 92-75-71

+(99312) 92-28-19

www.atlaztravel.com

“DAG SYYAHAT” TOURISM COMPANY

744000 Turkmenistan, Ashgabat, Azadi street, 78, hotel "Dayhan"

+(99312) 93-16-43, 93-25-59, 93-14-51, 93-04-63

www.dagtravel.net

“HARYT-SIYAKHAT” INDIVIDUAL ENTERPRISE

Tourism & TRAVEL Company 744000, Turkmenistan, Ashgabat, Magtymguly Av., 115

+(99312) 93-79-05, 93-79-06, +(99362) 39-93-55

+(99312) 93-81-79

www.harytsyyahat.com

“ZEHIN” INDIVIDUAL ENTERPRISE

744000, Turkmenistan, Ashgabat, Magtymguly Av., 29/1

+(99312) 27-08-29, 27-46-48

www.zehin.travel.com

“GRAND TURKMEN” HOTEL”

744000, Turkmenistan, Ashgabat, Gorogly str., 50

+(99312) 92-05-55, 92-30-14, 92-30-26

+(993 12) 92-12-51

tours@turkmen-travel.com

“AK ALTYN” HOTEL

744000, Turkmenistan, Ashgabat, Magtymguly Av., 141/1

+(99312) 36-37-00

+(99312) 36-34-94

www.akaltyn.com

“DUNYA SYYAHAT” ECONOMY SOCIETY

744000, Turkmenistan, Ashgabat, Turkmenbashy street, 73a

+(993365) 70-59-52, 866 30-29-67, +(99312) 22 75 61/62/63

+(99312) 22-75-64

www.dunyatourism.com

“GUNESHLI SYYAHAT” ECONOMY SOCIETY

744000, Turkmenistan, Ashgabat, A. Nyyazov Av., 174

+(99312) 21-07-50, 21-07-51

+(99312) 21-01-51

www.gs-travel.info

“HALKARA DOSTLYK”

744000, Turkmenistan, Ashgabat, Bitarap Turkmenistan street, 113/1

+(99312) 21-87-08/09

+(99312) 21-87-10

www.halkaradostluk.com

“ROWAC-AB” INDIVIDUAL ENTERPRISE

744000, Turkmenistan, Ashgabat, 1994 (Tagan Berdiyew) street., 9

+(99312) 94-11-85, 94-18-47, 94-22-70, 94-25-00, +(99369) 08-99-01

+(99312) 94-11-85, 94-18-47, 94-22-70, 94-25-00

www.rovachabtours.com

“OGUZABAT” ECONOMY SOCIETY

744000, Turkmenistan, Ashgabat, 1922 (S. Myradow) street., 3A

+(99312) 46-14-24, 45-50-88

www.oguztour.com

“OWADAN TOURISM” INDIVIDUAL ENTERPRISE

744028, Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan str., 207

+(99312) 95-76-72/73, 95-76-79

+(99312) 95-76-81

www.owadan.net

“AYAN” TOURISM&TRAVEL COMPANY

744000, Turkmenistan, Ashgabat, Turkmenbashi Av., 81

+(99312) 22-70-05, 22-71-80, 22-74-94

+(99312) 22-70-14, 22-71-80

www.ayan-travel.com

“TURKMENSIYAKHAT” STATE ENTERPRISE

744000, Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan str., 201

(99312) 39-25-55, 93-25-39, 39-25-40

+(99312) 95 73 57

www.turkmentours.com